A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Convocatòria extraordinaria de febrer 

Convocatòria extraordinaria de febrer


Requisits
Podràs sol·licitar aquesta convocatòria si:
a) et queden 40 crèdits pendents, com a màxim, per finalitzar els estudis. Només 20 d'aquests crèdits podran correspondre a docència del segon semestre.
b) vols accedir al 2n cicle d'uns estudis, o a uns estudis de només 2n cicle, i et queden 20 crèdits pendents per superar el 1r cicle dels estudis que li donen accés.

La teva sol·licitud haurà d'abastar totes les assignatures pendents de superar del segon semestre, excepte el projecte final de carrera.

Les assignatures per les quals facis la sol·licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el projecte final de carrera.

Quan formalitzis la sol·licitud, hauràs d'indicar a quina de les dues convocatòries ordinàries restants et vols presentar, en cas que no superis l'examen de la convocatòria extraordinària.

Lloc de sol·licitud
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre.

Termini
El termini l'estableix el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Documentació que cal presentar
Formulari de sol·licitud (original i còpia).
Document acreditatiu del nombre de crèdits de lliure elecció matriculats fora de la programació docent de la UAB, si és el cas.
Document acreditatiu d'haver superat les pràctiques, si és el cas.

Observacions
Assignatures anuals

Als efectes del còmput de crèdits del segon semestre, les assignatures anuals comptaran amb el 50% del seu nombre de crèdits.

Pràctiques externes
Els crèdits corresponents a les pràctiques en institucions no comptaran als efectes d'aquests límits, sempre que te n'hagis matriculat i els hagis superat.

Projecte de fi de carrera
Si tens pendent de superar el projecte final de carrera, els crèdits del projecte no comptaran als efectes del límit dels 20 crèdits del segon semestre.

Finalització dels estudis
Si et queden per superar 40 crèdits com a màxim per finalitzar els estudis (dels quals només 20 poden correspondre a docència del 2n semestre), però no te n'has matriculat de tots, pots accedir a aquesta convocatòria si acredites que estàs matriculat d'activitats no docents que puguin ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.


Formularis i normatives relacionats

Convocatòria extraordinària de febrer. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats