A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció 
 Batxillerat 
CFGS
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

La nova selectivitat


El curs 2009-2010 es va implantar una nova selectivitat. La prova va canviar la seva estructura i el seu enfocament per vincular més l'examen als estudis que es volen cursar.
El principal canvi va ser la desaparició de les vies d’examen, ara són els estudiants els que dissenyen la seva pròpia prova d’accés a la universitat. Els alumnes trien les matèries de modalitat de les quals es volen examinar, segons els estudis als quals volen accedir.

El nou model de PAU té dues parts:

a) Fase general: obligatòria, la seva superació permet accedir a la universitat i té validesa indefinida. Consta de cinc exercicis que es corresponen a les matèries comunes de 2n de batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, Història o Filosofia) i una de les matèries de modalitat, -a triar per l'alumne.

b) Fase específica: voluntària, té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada un dels títols als que l’estudiant vol accedir i té validesa per als dos cursos acadèmics següents. L’estudiant es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat de 2n de batxillerat diferents a la triada per a la fase general.

Calendari de les convocatòries

Es fan dues convocatòries l’any, al juny i al setembre, i ara ja no hi ha un límit de convocatòries per superar les proves.

Inscripció a les PAU

Per poder fer les PAU s’ha de formalitzar la matrícula per Internet a l’adreça: https://accesnet.gencat.cat
Els estudiants matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de matrícular-se en dues fases: prematrícula i formalització definitiva de la matrícula.

 

ABANS

ARA

 

La prova d’accés s’estructurava en cinc itineraris perfectament traçats en funció de la modalitat de batxillerat.

El nou model suprimeix les vies d’accés a les PAU i posa a disposició de l’estudiant un ampli ventall de camins a escollir, alhora que l’obliga a dissenyar la millor estratègia per accedir als estudis desitjats.

La prova constava de dues parts (ambdues obligatòries): una primera amb les matèries comunes i una segona amb les matèries de modalitat.

La prova consta de dues fases: la fase general és obligatòria, i avalua la maduresa i destreses bàsiques. La fase específica és voluntària i avalua els coneixements de les matèries relacionades. Serveix per apujar nota.

A la segona part, l’estudiant només es podia examinar de les matèries que havia cursat en la seva modalitat de batxillerat.

A la part específica, l’estudiant pot examinar-se de qualsevol matèria, sempre i quan figurin en el currículum de 2n de batxillerat.

Hi havia un límit de 4 convocatòries per superar la prova

 No hi ha límit de convocatòries.

Qualificacions

  • La qualificació global s’obtenia de la mitjana aritmètica de les dues parts que la integren.
  • La nota de la primera part és la mitjana aritmètica dels quatre exercicis corresponents a les matèries comunes.
  • La nota de la segona part és la mitjana ponderada dels tres exercicis corresponents a les matèries de modalitat: 40% per a cadascuna de les matèries obligatòries de la via d’accés i 20% per a la matèria triada lliurement dins de la mateixa via d’accés.

Qualificacions

Nota de la fase general:

  • La qualificació global s’obté de la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.

Nota de la fase específica:

  • Cada matèria s’avalua de manera independent i es considera superada amb una nota mínima de 5.
  • Les qualificacions obtingudes en aquestes matèries tenen una validesa de dos anys.
 
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats