A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Reconeixement de cfgs 

Reconeixement de crèdits de CFGS


L'alumnat que provingui dels cicles formatius de grau superior (CFGS) que es detallen a la taula de més avall i que iniciïn estudis a les titulacions que també es relacionen, podran sol·licitar reconèixer crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Es reconeixerà com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, segons s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es realitzarà per tot el bloc d'assignatures que figuren a l'esmentat acord i s'incorporaran a l'expedient de l'alumnat amb la qualificació de "reconeguda", la qual comptabilitzarà als efectes de superació de l'assignatura, però no computarà als efectes de baremació de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació
Per a sol·licitar el reconeixement dels crèdits, l'alumnat haurà de formular una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre on hagi dut a terme la matrícula. Caldrà adjuntar el certificat acadèmic del cicle formaltiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement. El formulari de sol·licitud (original i dues còpies) es lliurarà a la Gestió Acadèmica del propi centre.

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixment de crèdits, no s'hauran de matricular.

Una vegada reconeguts, per a la incorporació dels crèdits a l'expedient acadèmic, l'alumnat abonarà el 25% del valor del crèdit reconegut.

Terminis
Els terminis per a sol·licitar el reconeixement dels crèdits els fixarà cada centre.

Estudis UAB Cicles formatius de grau superior
Grau d'Arts i Disseny CFGS Art tèxtil
CFGS Arts aplicades a l'escultura
CFGS Arts aplicades al mur
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Il·lustració
CFGS Joieria artística
CFGS Modelisme industrial
CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració
Grau de Ciències Ambientals CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
CFGS Química ambiental
CFGS Salut ambiental
Grau de Direcció de Comerç i Distribució CFGS Gestió comercial i màrqueting
Grau de Disseny CFGS Desenvolupament de productes de fusteria i moble
CFGS Disseny i producció editorial
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques
CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració
Grau d'Educació Infantil CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Educació infantil
Grau d'Educació Primària CFGS Activitats Físiques i Esportives: Animació d'activitats físiques i esportives
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Educació infantil
Grau d'Educació Social CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social
Grau d'Enginyeria en Electricitat CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Administració i finances
CFGS Anàlisi i control
CFGS Automoció
CFGS Comerç internacional
CFGS Construccions metàl·liques
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
CFGS Desenvolupament, manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
CFGS Gestió i Organització de recursos naturals i paisatgístics
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries
CFGS Indústria alimentària
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Manteniment d'equips industrials
CFGS Prevenció de riscos professionals
CFGS Producció per mecanització
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Administració i finances
CFGS Anàlisi i control
CFGS Automoció
CFGS Comerç internacional
CFGS Construccions metàl·liques
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
CFGS Desenvolupament, manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries
CFGS Indústria alimentària
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Manteniment d'equips industrials
CFGS Prevenció de riscos professionals
CFGS Producció per mecanització
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
Grau d'Enginyeria en Mecànica CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Administració i finances
CFGS Anàlisi i control
CFGS Automoció
CFGS Comerç internacional
CFGS Construccions metàliques
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
CFGS Desenvolupament, manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries
CFGS Indústria alimentària
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Manteniment d'equips industrials
CFGS Prevenció de riscos professionals
CFGS Producció per mecanització
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
Grau d'Enginyeria en Organització Industrial CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Administració i finances
CFGS Anàlisi i control
CFGS Automoció
CFGS Comerç internacional
CFGS Construccions metàliques
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
CFGS Desenvolupament, manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
CFGS Gestió comercial i màrqueting
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries
CFGS Indústria alimentària
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Manteniment d'equips industrials
CFGS Prevenció de riscos professionals
CFGS Producció per mecanització
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
Grau d'Enginyeria Informàtica CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Sistemes de telecomunicacoins i informàtics
Grau d'Enginyeria Química CFGS Anàlisi i control
CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Indústria alimentària
CFGS Indústries de procés de pasta i paper
CFGS Química ambiental
Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
CFGS So
Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Desenvolupament de productes electrònics
CFGS Instal·lacions electrotècniques
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
CFGS So
Grau d'Estadística Aplicada CFGS Administració de sistemes informàtics
CFGS Administració i finances
CFGS Comerç internacional
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Documentació sanitària
CFGS Gestió comercial i màrqueting
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
CFGS Química ambiental
CFGS Química industrial
CFGS Salut ambiental
CFGS Secretariat
CFGS Serveis al consumidor
Grau d'Infermeria CFGS Anatomia patològica i citologia
CFGS Dietètica
CFGS Documentació sanitària
CFGS Higiene bucodental
CFGS Imatge per al diagnòstic
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
CFGS Salut ambiental
Grau d'Informàtica i Serveis CFGS Administració de Sistemes Informàtics
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics
Grau de Geologia CFGS Desenvolupament de Projectes urbanístics i operacions topogràfiques
CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics
CFGS Fabricació i transformació de productes del vidre
CFGS Gestió i organització de recursos naturals
CFGS Química ambiental
CFGS Salut ambiental
Grau de Gestió d'Empreses CFGS Administració i finances
CFGS Comerç internacional
CFGS Gestió comercial i màrqueting
Grau de Logopèdia CFGS Interpretació de la llengua de signes
Grau de Pedagogia CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social
Grau de Podologia CFGS Anatomia patològica i citologia
CFGS Animació d'activitats físiques i esportives
CFGS Dietètica
CFGS Higiene bucodental
CFGS Imatge per al diagnòstic
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
CFGS Salut ambiental
Grau de Química CFGS Anàlisi i control
CFGS Indústries de procés químic
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
CFGS Química ambiental
CFGS Química industrial
Grau de Prevenció i Seguretat Integral CFGS Prevenció de riscos professionals
Grau de Relacions Laborals CFGS Administració: administració i finances
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç Internacional
CFGS Comerç i màrqueting: Gestió Comercial i Màrqueting
CFGS Manteniment i serveis a la producció: Prevenció de riscos laborals
Grau de Teràpia Ocupacional CFGS Dietètica
CFGS Higiene Bucodental
CFGS Òrtesis i pròtesis
CFGS Salut ambiental
Grau de Turisme CFGS Administració: Administració i finances
CFGS Administració: Secretariat
CFGS Comerç i màrqueting: Gestió comercial i màrqueting
CFGS Hoteleria i turisme: Agències de viatges
CFGS Hoteleria i turisme: Allotjament
CFGS Hoteleria i turisme: Animació turística
CFGS Hoteleria i turisme: Informació i comercialització turístiques
CFGS Hoteleria i turisme: Restauració
Sol·licitud de reconeixement de crèdits de CFGS (vnd.ms-excel 0,08 MB)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats