A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Continuació d'estudis 

Continuació d'estudis


Quan, d'acord amb aquesta normativa, un estudiant es troba en situació de no poder continuar els estudis de grau que ha iniciat, només pot reiniciar aquests estudis si prové d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica aquesta normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.

Alumnes amb discapacitat o en situacions excepcionals
La UAB ha de promoure l'adequació efectiva d'aquesta normativa de permanència a les necessitats dels estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració del cas concret i l'adopció de les mesures específiques adequades.

Reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa
Les reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa les resol en primera instància el degà o director de centre.

Les resolucions del degà o director es poden recórrer davant del rector, que les resol a proposta del Consell Social, després de valorar les circumstàncies al·legades i l'informe del centre docent.

Les resolucions del rector esgoten la via administrativa i poden ser recorregudes davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició transitòria per als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2011-2012
Als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2011-2012 els és aplicable aquesta normativa amb les particularitats següents.

Les disposicions referents als anys de permanència i al còmput de matrícules es començaran a aplicar a partir del curs 2011-2012.

Les regles de matrícula no s'aplicaran fins al curs 2012-2013, amb l'excepció de l'obligatorietat de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits, regla que entrarà en vigor el mateix curs acadèmic 2011-2012.

Els estudiants que vulguin acollir-se al règim de dedicació a temps parcial han d'especificar-ho a la gestió acadèmica del seu centre abans de matricular-se del curs acadèmic 2011-2012.

Documentació relacionada
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Resolució de la vicerectora de Política Acadèmica pel que fa a la matrícula d'estudiants d'intercanvi que tenen règim de dedicació a temps complet
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats