A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis (estrangers) 

Accés per convalidació d'estudisRequisits

Pots accedir per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers totals o parcials no procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats amb els quals s'hagi subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat (d'acord amb el que s'estableix a l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i a l'article 20 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre) i no has obtingut l'homologació dels teus estudis.

Un dels requisits necessaris és que es convalidin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió. No obstant això, si es convaliden un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació no hi podràs accedir, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el rectorat de la UAB així ho autoritzi.

A efectes de la convalidació de crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què finalitza el termini de preinscripció.

En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més no podràs accedir als estudis.

Si la convalidació és de 30 crèdits o més, no podràs sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per una altra via d'accés a la universitat. Si et convalidessin entre 1 i 29 crèdits, podries sol·licitar l'admissió per la via de la preinscripció universitària, únicament als estudis i al centre que consten a la resolució de convalidació, i amb una qualificació de 5. Si no se’t convalida cap crèdit, hauràs d'accedir a la universitat per les vies previstes a la normativa vigent.


Sol·licituds

Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents.
La sol·licitud ha d’anar adreçada al rectorat de la UAB i s'ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre al qual es vol accedir. S'ha de fer per a cada estudi i centre que es demani i cal acompanyar la sol·licitud de la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic (que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en concepte d'estudi d'expedient acadèmic).
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran.
Pel que fa a les sol·licituds que sí que compleixen els requisits, s'ordenaran segons els criteris següents:

- Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- Segon, les persones procedents d'estudis no afins.

Dins de cada grup s'ordenen les sol·licituds d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB, i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publica la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.


Més informació
Accés al grau per convalidació d'estudis
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Calendari administratiu 2011-2012
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)
Resolució del 6 de juliol de 2010
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats