A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Estudiants de la uab 

Estudiants de la UAB


Requisits
Si curses un grau i vols accedir a un programa d'intercanvi, hauràs de tenir superats el nombre de crèdits determinats, com a primer curs, per la Comissió d'Ordenació Acadèmica. A més, hauran de poder ser reconeguts un mínim de 20 crèdits a la UAB. Si l'estada és d'un semestre, aleshores, només seran necessaris la meitat d'aquests crèdits.

Si estudies un tercer cicle, podràs accedir a un intercanvi si estàs matriculat en un doctorat, o mestratge o un postgrau o bé, si acredites que estàs fent la tesi doctoral o el treball de recerca.

Formalitzar la matrícula
Una vegada has estat inclòs en un programa d'intercanvi, t'hauràs de matricular, en el teu centre, del curs en què facis l'intercanvi. A la matrícula, es farà constar la teva condició d'estudiant d'intercanvi.

Modificació de la matrícula
En el cas que t'informin que t'han adjudicat l'ajut o la participació en el programa després d'haver formalitzat la matrícula, el coordinador d'intercanvi s'encarregarà de notificar a la secretaria del teu centre la necessitat de modificar la matrícula.

Assessorament
El coordinador d'intercanvi t'assessorarà en el moment en què t'hagis de matricular per assegurar que t'inscrius en les matèries equiparables.

Assignatures que pots cursar
Si estàs inscrit en un programa d'intercanvi, no pots cursar, a l'estranger, cap matèria de la qual estiguis matriculat i no hagis superat en semestres anteriors. Tot i això, podràs demanar l'autorització expressa del degà o del director del teu centre, qui prendrà una decisió a partir de l'informe del coordinador d'intercanvi i del vist-i-plau del coordinador de titulació.

El nombre de crèdits que cursis a l'estranger no podrà superar al nombre autoritzat per al mateix període a la UAB.

Qualificacions
Les matèries cursades i les qualificacions que obtinguis a la universitat estrangera figuraran al teu expedient acadèmic. En tot cas, se't lliurarà una certificació on es consigni aquesta equiparació.

Les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació que s'equiparin a assignatures de la UAB, constaran en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen les assignatures a la UAB. La qualificació es consignarà en el moment en què arribin les teves certificacions de la universitat de destinació.

En el cas que hagis cursat parcialment una matèria anual a l'estranger, el professor de la matèria qualificarà la part realitzada a la UAB i el coordinador d'intercanvi farà una nota mitjana, ponderada en funció de l'estada, amb la qualificació que vas obtenir a l'estranger.

Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats