A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Reconeixement de crèdits universitaris 

Reconeixement de crèdits universitarisRequisits

Si has superat ensenyaments universitaris a la UAB o a qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol o de l'estranger, pots sol·licitar el reconeixement de crèdits quan hagis estat admès a uns altres estudis. Aquests crèdits poden ser objecte de reconeixement tant si has obtingut el títol oficial corresponent com si no els has finalitzat (assignatures/mòduls).

El reconeixement implica l'acceptació dels ensenyaments previs per part de la UAB, per poder incorporar els crèdits reconeguts al nou expedient acadèmic i perquè tinguin la consideració de formació superada. També es tindran en compte per fer la baremació del nou expedient.

La sol·licitud ha d’incloure la totalitat dels ensenyaments superats que constin a  l'expedient acadèmic dels estudis anteriors. El reconeixement de crèdits es durà a terme tenint en compte l'equivalència entre les competències i els continguts de formació dels estudis previs i dels nous estudis.

Si la sol·licitud és acceptada, els ensenyaments reconeguts s'incorporaran al nou expedient acadèmic quan es dugui a terme el pagament del preu de reconeixement de crèdits (que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Una vegada incorporats els crèdits, no s'hi pot renunciar.Presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu, i  adreçar-la al deganat o direcció del centre en què hagis estat admès per a cursar els nous estudis. Aquesta sol·licitud es lliura a la Gestió Acadèmica del propi centre, acompanyada de la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic.
- Certificació acadèmica personal, suplement europeu al títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
- Guia docent del mòdul o assignatura, en la què figurin les competències, els continguts, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores/setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
- Pla d'estudis o quadre d'assignatures o mòduls exigits per a assolir els ensenyaments previs, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.
- Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per a tramitar la sol·licitud.

Si els ensenyaments previs els has obtingut a una universitat de fora de l'Estat espanyol, s'ha de presentar, addicionalment, la documentació següent:

- Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.
- Si s’escau, la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.

Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d'estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.


Més informació
Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Calendari administratiu 2011-2012
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats