A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Progressió de matrícula 

Progressió de matrícula


És indispensable matricular-se de les assignatures no superades de caràcter bàsic o obligatori si es volen incorporar matèries noves a la matrícula. Les assignatures de caràcter optatiu es poden substituir per altres assignatures optatives.

Els estudiants de grau i de màster tenen dret a formalitzar tres matrícules per a superar una assignatura, tenint en compte que tant la qualificació "No presentat" com "Suspès" impliquen exhaurir els drets inherents a la matrícula d'aquella assignatura. Una vegada esgotades les tres matrícules, els estudiants de grau poden sol·licitar una matrícula extraordinària.

Per a poder matricular-se d'assignatures de segon curs de grau, cal haver superat com a mínim 12 crèdits de primer curs; per a poder matricular-se d'assignatures de tercer curs de grau, cal haver superat com a mínim 60 crèdits de primer i de segon curs; per a poder matricular-se d'assignatures de quart curs de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos i per a poder matricular-se del Treball de Final de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

Es pot sol·licitar l'anul·lació total o parcial d'una matrícula dins els terminis que es fixin al calendari acadèmic administratiu per a canvis de matrícula. Aquesta anul·lació no dóna dret, llevat de casos excepcionals i degudament justificats, a la devolució de l'import de la matrícula.

Documentació relacionada
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Resolució de la vicerectora de Política Acadèmica pel que fa a la matrícula d'estudiants d'intercanvi que tenen règim de dedicació a temps complet
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats