A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Acreditació d'experiència laboral 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
 Acreditació d'experiència laboral 
Titulats universitaris

Acreditació d'experiència laboral


L'accés mitjançant acreditació d'experiència laboral està pensat per a les persones que no estan en possessió d'un títol que els habiliti per accedir a la universitat però que, donada la seva trajectòria professional, han estat treballant en contacte directe amb un camp d'estudi.
Cal tenir en compte que cada estudi universitari decidirà si ofereix la possibilitat d'accedir per aquesta via. Tot i això, els majors de 40 anys que ho desitgin, també poden accedir a la universitat cursant la prova per a majors de 25 anys.

Requisits
Els requisits per poder optar a les places reservades per a persones amb experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets són:

  • No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies.
  • Complir o haver complert 40 anys abans del dia 1 d'octubre de l'any de començament del curs acadèmic.
  • Acreditar experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets.
  • Superar una entrevista personal.

Estructura de l'accés
Entrevista personal (prèvia citació personal).

Matrícula
La sol·licitud per a aquesta via d'admissió s'ha de fer a través de la pàgina web http://accesnet.gencat.cat des del dia 22 de febrer fins el 5 de març de 2012 (ambdós inclosos). La documentació següent s'haurà de presentar a la Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat:

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
  • Currículum vitae documentat.
  • Certificat de vida laboral expedit per l'organisme oficial competent.
  • Carta de motivació.
  • Declaració jurada de que la persona interessada no posseeix cap titulació acadèmica que l'habiliti per a l'accés a la universitat i que no sol·licita l'admissió per aquesta via a cap altra universitat.
  • Resguard d'ingrés del preu públic 80,80 ¤ de la sol·licitud.

El pagament de l'import de matrícula s'haurà de fer seguint les instruccions que es trobaran en el web de la generalitat en el moment de la matrícula. Tanmateix cal tenir en compte que estan exempts de pagament de les taxes els col·lectius següents:
- Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
- Els estudiants de 65 anys o més
- Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills
- Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents
- Els membres de famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial
- Així mateix, tindran una bonificacìó del 50% de l'import de la taxa, els membres de les famílies nombroses i monoparentals de caràcter general

En el mateix curs només es pot sol·licitar l'admissió per a aquesta via a un únic estudi i centre determinat.

Per aquesta via d'accés, es tenen reservades un 1% de les places de cada titulació de grau.

Data de l'entrevista: per definir per la universitat (prèvia citació personal). La Gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar la data i l'hora de l'entrevista.

Més informació: http://www.gencat.cat/universitats

Estudis de grau que ofereixen places mitjançant l'acreditació d'experiència laboral (curs 2012/2013) (pdf 0.09 MB)
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats